درباره ما

 

دَلْوْ را بیاور که بهشتی است خنکای آب در دل این کویر . بیاور دَلْوْ را که پر است از زندگی و حالی که با دَلْوْ با زیبایی نوش می شود. دَلْوْ در معنا کوزه ای را گویند که آب را در دل خویش خنک نگه می دارد تا سیراب کند آدمی را. ما نیز چُنان دَلْوْ قصد کرده ایم در روزگار ماشین ، روح شما را از زیبایی و هنر دست های ایرانی سیراب کنیم با عصاره ی عشقی که هنرمند سازنده در دل دستسازه اش گنجانده و ما ، آن را با شور و اشتیاق خویش آذین می کنیم و با مهر به دست شما میرسانیم چونان خنکی آب در دل دَلْوْ میان خشکی و کویر.

دَلْوِ خود را از این زیبایی پر کن که چشمه را ما فراهم آوردیم.